Reglement Young Graphic Designers Awards 

Young Graphic Designers Awards, ondersteund door de Rotary Clubs Brussel Coudenberg, Bruxelles-Europe en Bruxelles-Sud, organiseren een jaarlijkse wedstrijd die tot doel heeft zowel adolescenten als burgers bewust te maken van de uitdagingen van de huidige wereld en die van morgen; het wil bijdragen aan de menselijke ontwikkeling van elke deelnemer.

Als middel heeft het bestuur van Young Graphic Designers gekozen voor een posterwedstrijd gericht op het creëren van een “grafische boodschap die positief en verantwoordelijk gedrag stimuleert”.

De tentoonstelling en/of publicatie van het werk van de winnaars zal leiden tot de verspreiding van de boodschap van het thema van de wedstrijd; zij zullen bijdragen tot de persoonlijke bekendheid van de laureaten.

De jaarlijkse wedstrijden dragen bij tot de realisatie van de wens van Rotary om mensen te ondersteunen die  door hun constructieve acties en ideeën respect voor anderen en menselijke vooruitgang bevorderen.

1. Deelname aan de wedstrijd

De wedstrijd staat open voor de artistieke afdelingen van Frans- en Nederlandstalige instellingen voor secundair onderwijs en voor academies. Het maximum aantal  leerlingen per instelling is 25. Deelnemers moeten voldoen aan deze voorwaarden.

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

Het bijgevoegde inschrijvingsformulier moet ingevuld worden door de lesgever en moet ten laatste ingestuurd worden op 1 maart via de website van YGDA  (of, mocht dit laatste niet mogelijk zijn, per e-mail met het bijgevoegde formulier naar de contactadressen vermeld bij punt 8). De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen enkel gebruikt worden in het kader van de YGDA-wedstrijden.

2. Presentatie van het werk

De YGDA bestrijken het gebied van de grafische kunsten.

De wijze van uitdrukken wordt overgelaten aan het initiatief van de deelnemers. Traditionele affiches zoals schilderijen, gravures, tekeningen, gemengde disciplines, foto’s, collages, enz. worden geaccepteerd en kunnen van op de site worden geüpload in PDF A3 staand formaat: 

  • beelden in kleurmodus CMYK
  • beelden scannen op 300DPI
  • beelden correct aangeleverd dus staand // onderkant is onderkant en bovenkant is bovenkant.

Instructies over het uploaden zullen binnenkort worden medegedeeld.

De werken moeten links onderin leesbaar voorzien zijn van de naam en voornaam van de leerling. In geval deze gegevens missen zal het werk door de jury niet worden beoordeeld.

3. Wedstrijdthema

Het thema van de wedstrijd wordt bepaald door het bestuur van de YGDA.

De informatie aan de leerlingen over het thema van de wedstrijd en de modaliteiten ervan wordt verzorgd door de leerkrachten.

Als er in het werk tekst wordt gebruikt, dient die tweetalig (FR-NL) of tenminste begrijpelijk te zijn voor beide taalgroepen

4. Plagiaat en auteursrecht

De docent wijst de deelnemers erop dat plagiaat een misdrijf is in de zin van de wet op het intellectuele eigendom. Hij ziet erop toe dat deze regel wordt nageleefd. De deelnemer aan de wedstrijd kan in geval van plagiaat worden vervolgd. Zijn werk zal onmiddellijk worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

Wij hanteren als definitie van plagiaat de formulering uit de UQAM-bibliotheek: plagiaat is het werk van een ander gebruiken en presenteren als zijn eigen werk, zelfs als deze persoon zijn toestemming heeft gegeven

Elke deelnemer aan de wedstrijd draagt ​​spontaan en onherroepelijk, gratis en zonder vergoeding, de rechten op zijn werk over aan de YGDA.

5. Inleveren van het werk

De werken van de deelnemers die vermeld zijn op het registratieformulier worden door de verantwoordelijke docenten geüpload op de YGDA-website voor de aangegeven deadline.

De werken moeten linksonder duidelijk de naam en voornaam van de auteur vermelden. Bij gebreke hiervan wordt de poster uitgesloten van de wedstrijd.

6. Samenstelling van de jury

De jury wordt voorgezeten door een gerenommeerd kunstenaar of grafisch ontwerper; hij zal worden bijgestaan ​​door partners en professionals op het gebied van grafische kunsten, alsook door een of meer voormalige winnaars en door vertegenwoordigers van Rotary.

De samenstelling van de jury wordt meegedeeld aan de instellingen vóór de indiening van de werken.

De beslissing van de jury is onherroepelijk en niet voor discussie vatbaar; er kan geen beroep tegen worden ingesteld.

Bepalend zijn: de persoonlijke inbreng van de kandidaat; de originaliteit van het werk ongeacht de drager of uitdrukkingswijze; de leesbaarheid van het bericht; de communicatieve impact en de artistieke gevoeligheid van het werk.

7. Prijsuitreiking

De Young Graphic Designers Awards worden overhandigd tijdens een prijsuitreikingsceremonie die in mei op een openbare plaats in Brussel wordt gehouden.

Bij de bekendmaking van de resultaten verbinden de winnaars zich ertoe om kort het proces toe te lichten dat tot hun werk heeft geleid.

De opening van de tentoonstelling van werken vindt plaats na de bekendmaking van de resultaten. De expositie van de werken van de winnaars duurt een maand.

De prijzen bedragen € 200 voor het beste  werk van elke  geregistreerde instelling. De Young Graphic Designers Award wordt toegekend aan de beste van deze winnaars en bedraagt       € 300 extra.

De leerkrachten van de deelnemende instellingen ontvangen een bedrag van € 125 – of een gelijkwaardige waardebon – voor de aankoop van didactisch materiaal.

Het bestuur van YGDA draagt de kosten voor publieksinformatie en uitnodigingen, verzekeringskosten voor de duur van de presentatie van de werken, de realisatie van de uitnodiging en de kosten van de prijsuitreiking. 

8. Contacten en e-mail

De voertalen van de wedstrijd zijn Frans en Nederlands.

Mails moeten worden gestuurd naar de YGDA, het bestuur van de wedstrijd:

c/o Michel STRICKLESSE – Silversquare – 523, Louizalaan – 1050 Brussel.

De contactpersonen zijn:

  • Michel STRICKLESSE (Franstalig onderwijs) – tel.: 02.345.61.99
    e-mail: info@cae-striclesse.be
  • Bart HENNY (Nederlandstalig onderwijs) – tel.: 0476.08.00.51
    e-mail: b.henny@skynet.be